Registration

If you are new here and have never applied before, please register an account. If you have have participated in Ancestors' Footsteps before or have submitted your application to a previous event, please sign in to your existing account.

Type in the name of your group, which your group leader signed up in the group form. If you are travelling alone, type in your full name.Fyll i det gruppnamn som din gruppledare angett i gruppanmälan. Om du åker själv, ange ditt namn.
Take part in the fighting shows, show handicrafts, sell historical items etc.T.ex deltaga i stridsuppvisning, visa hantverk, försäljning etc.
The safety and well being of our participants is important to us. If you have a disease or allergy you would like us to know about, inform us below. This information will never be spread outside of the organizers!Våra deltagares säkerhet och välmående är viktigt för oss. Om du har en sjukdom eller allergi som du tycker att vi bör känna till, fyll i det nedan. Denna information kommer aldrig att lämna arrangörsgruppen!
Our goal as organizers is that you as a participant will have the best experience possible. We are grateful for all information that can help us reach that goal!Vårt mål som arrangörer är att du som deltagare ska få en så bra upplevelse som möjligt. Vi är tacksamma för all information som kan hjälpa oss mot det målet.
Would you like to hold a workshop?If you have checked 'Yes', we will contact you regarding the details.Om du kryssat i 'Ja', kontaktar vi dig rörande detaljerna.
If you could have a pick, which workshops would be available during the event?Om du fick önska, vilka workshops skulle ges på eventet?
Would you like to be a participant ombudsman?A participant ombudsman is a volunteer participant, who is randomly appointed by the organisers to help protect the participants from any transgression against the Code of Conduct. A participant ombudsman works as a conduit between the participants and the organisers, in cases where participants would be more comfortable speaking to fellow a participant. The participant ombudsman has the full trust of the organisers. If you click yes in this option, you volunteer and might be randomly appointed to become a participant ombudsman.En trygghetsvärd är en frivillig deltagare, som utses slumpmässigt av arrangörerna för att värna deltagarna från överträdelser av uppförandekoden. Trygghetsvärdarna fungerar som en länk mellan deltagarna och arrangörerna, i de fall där deltagarna skulle känna sig mer bekväma med att prata med en annan deltagare. Trygghetsvärdarna har arrangörernas fulla förtroende. Om du klickar ja i det här alternativet, ställer du upp som frivillig och kan bli slumpmässigt utsedd till trygghetsvärd.
Code of conduct / Uppförandekod
Will you confirm that you have read and will comply with the code of conduct?

CODE OF CONDUCT

Ancestors' Footsteps is dedicated to providing a harassment-free and inclusive event experience for everyone regardless of gender identity and expression, ethnicity, religion, disabilities, sexual orientation or age. Anyone partaking asked to stop any harassing behavior is expected to comply immediately.

EXPECTED BEHAVIOR

The organising team expects that all partaking at the event will:

  • Be considerate and respectful to all partaking.
  • Refrain from demeaning, discriminatory, or harassing behavior, materials, and speech.
  • If anyone partaking observes anything at the event that conflicts with this Code of Conduct, please contact an organiser or a safety contact person. If you are being harassed or feel uncomfortable, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact an organiser or a participant ombudsman immediately.
  • Act and dress according to the Authenticity Guide.

CONSEQUENCES OF UNACCEPTABLE BEHAVIOR

Unacceptable behavior will not be tolerated. Anyone asked to stop unacceptable behavior is expected to comply immediately. If anyone partaking engages in unacceptable behavior, the organisers may take any action they deems appropriate, including warning or expelling the person or persons in question from the event. For more serious behavior, the organisers may, in their reasonable discretion, temporarily or permanently ban anyone partaking from the event or any future events.

Kan du bekräfta att du läst och kommer att följa uppförandekoden?

UPPFÖRANDEKOD

Föreningen I Förfäders Spår är dedikerade till att möjliggöra ett trakasseringsfritt och inkluderande evenemang för alla oavsett könsidentitet och uttryck, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utifall att någon ombeds att sluta med trakasserande beteende förväntas hen göra detta omedelbart.

FÖRVÄNTAT BETEENDE

Arrangörsteamet förväntar sig att alla som deltar i evenemanget kommer att:

  • Vara hänsynsfull och respektfulla mot alla som deltar.
  • Avstå från nedsättande, diskriminerande eller trakasserande beteende, material och tal.
  • Om någon som deltar observerar något vid evenemanget som strider mot denna uppförandekod, kontakta en arrangör eller en trygghetsvärd.
  • Om du blir trakasserad eller känner dig obekväm, märker att någon annan blir trakasserad eller har andra bekymmer, vänligen kontakta en arrangör eller en trygghetsvärd omedelbart.
  • Agera och klä sig i enlighet med autencitetguiden.

KONSEKVENSER AV OACCEPTABELT BETEENDE

Oacceptabelt beteende kommer inte att tolereras. Den som uppmanas att sluta med oacceptabelt beteende förväntas göra detta omedelbart. Om någon som deltar ägnar sig åt oacceptabelt beteende, kan arrangörerna vidta alla åtgärder de anser lämpliga, inklusive varna eller utvisa personen eller personerna i fråga från evenemanget. Vid mer allvarligt beteende kan arrangörerna, tillfälligt eller permanent förbjuda personen eller personerna att delta på evenemanget eller framtida evenemang.

Before you submit the registration form. Please choose a strong password for your account. It has to be at least 8 characters long.Innan du skickar iväg anmälningsformuläret, var vänlig och välj ett starkt lösenord. Det måste vara minst 8 tecken långt.